Posilnili sme prarodičovské línie
6. decembra 2017
Eurolap a ochranné známky
25. januára 2018
Potomkovia samice GPD

Výkrmový test králíků Eurolap Hyla Genetics

 

Podstata výkrmového testu

      Výkrmový test je prováděn při standardních podmínkách za účelem srovnání užitkovosti testovaných zvířat a produkční účinnosti použitého krmiva v přesně deklarovaných podmínkách chovu. Naše výkrmové testy jsou prováděny v k tomuto účelu speciálně vybudované stáji na ČZU Praha podle mezinárodních pravidel. Do testu jsou zařazováni králíci odstavéní v 35 dnech stáří a do 42. dne věku probíhá přechod na testované krmivo. Vlastní test probíhá od 42. dne stáří a je ukončen individuální porážkou vždy při dosažení živé hmotnosti 2600 g. Během testu jsou králíci v týdenních intervalech jednolivě váženi, kdy je také zjišťována i průměrná denní spotřeba krmiva a přírustek v daném týdnu. Z těchto údajů je pak vypočtena konverze (to je spotřeba kg krmiva na kg přírustku). Po porážce je možné provádět další stanovení rozborem těla jako je výtěžnost, zmasilost, hmotnost jednotlivých částí a orgánů.

Provedení a výsledky:

        Výkrmový test byl proveden na 38 kusech králíků Eurolap Hyla genetics francouského původu z chovu pana Tibora Kulcsára. Průměrná živá hmotnost králičat při zahájení testu ( to je  ve 42 dnech stáří) byla 1294 g. Jako krmivo byla během celého testu podávána v  adlibitním množství kompletní krmná směs BIOSTAN KBO SPECIÁL, vyráběna firmou BIOKRON s.r.o. Blučina. Toto krmivo je na ČZU Praha standardně používáno ve výkrmových testech zaměřených na zjišťování a srovnávání užitkových vlastností různých plemen králíků nebo jejich hybridů. Pro lepší zvládnutí problémů s kokcidiózou a zdravotních poruch vyskytujících se nejčastěji kolem 50 dnů stáří je krmná směs obohacena doplňkem z rostlinných extraktů EMANOX a probiotickým  krmivem PROBIOSTAN. Průměrné hodnoty parametrů užitkovosti za celé období testu byly následující: denní přírustek 49,34 g, denní spotřeba krmiva 169,3 g, konverze 3,49 kg a průměrné stáří při porážce bylo 73,8 dne. Pro lepší přehlednost hodnot těchto ukazatelů a znázornění jejich dynamiky byly jejich průměry v jednotlivých týdnech testu souhrně zpracovány do následující tabulky a grafů:

 

Stáří dnů     42-49     49-56     56-63     63-70     70-77     77-84
Živá hmot.    1674 g    2027 g    2387 g    2559 g    2639 g    2618 g
Spot. krmiv    144,3 g    162,5 g    182,8 g    186,0 g    181,6 g    162,9 g
Přírustek g     54,3 g     50,4 g     51,4 g     37,9 g     38,9 g     26,8 g
Konverze    2,66 kg    3,22 kg    3,56 kg    4,90 kg     4,67 kg    6,08 kg
Porážka ks     0 kusů     0 kusů     0 kusů    9 kusů    18 kusů    8 kusů
Porážka  %     0  %     0  %    0 %    23,70 %    47,40 %    21,10 %

 

Základní vztah, určující užitkovost, je denní příjem krmiva a přírustek živé hmotnosti. Protože intenzita růstu je u zvířat dána geneticky a platí jen do určitého věku je potřeba tuto růstovou fázi maximálně využít podáváním chutného, vhodně upraveného a vysoce stravitelného krmiva při dodržování všech opatření k udržení dobrého zdravotního stavu rostoucích králíků. V prezentovaném růstovém testu je vývoj těchto ukazatelů ve vztahu k věku králíků vyjádřen průměrnými deními hodnotami spotřeby krmiva a přírustku v jednotlivých týdnech, které jsou ve výše uvedené tabulce a následujícím grafu.
Z těcto hodnot je zřejmé, že příjem krmiva se zvyšoval do stáří asi dvou měsíců, kdy téměř čtvrtina testovaných králíků dosáhla jatečné hmotnosti a byli odporaženi. Půměrný denní přírustek živé hmotnosti se v této době pohyboval na stejné, nejvyšší úrovni. Z toho vyplývá, že tato zvyšená spotřeba krmiva se nepromítla do přírustku, ale byla spotřebována na zvyšující se potřebu energie pro záchov, to je na udržení životních funkcí u zvětšujícího se těla. V následujících dvou týdnech se příjem krmiva ustálil na nejvyšší hodnotě, ale přírustek začal klesat, protože v této době se většina králíků přiblížila nebo dosáhla porážkové hmotnosti a začala spotřebovávat větší podíl z přijatých živin krmiva na záchov. V posledním týdnu byl zaznamenán jak pokles příjmu krmiva, tak i nejnižší přírustek. Tento stav se vyskytl asi u pětiny králíků a byl podle našeho názoru způsoben následkem poruch zdravotního stavu.  Pouze 3 králíci do ukončení testu v 84 dnech stáří nedorostli do požadované hmotnosti 2600 g. Z uvedeného přehledu vyplývá, že tuto kombinaci testovaného králičího hybrida a použitého krmiva je z hlediska příjmu krmiva a přírustku nejvýhodnější chovat do 77 dnů stáří králíků.

Tento vztah je z ekonomického hlediska ještě zřetelnější ze srovnání konverze (to je spotřeby krmiva v kg na kg přírustku živé hmotnosti) a vývoje živé hmotnosti, který je znázorněn v následujícím grafu. Z hodnot uvedených v tabulce i z jejich grafického znázornění je patrné, že nejvýhodnější konverze bylo dosaženo v nejmladším věku, kde do značné míry kopíruje i nárust živé hmotnosti. U starších králíků zejména nad 77 dnů dochází k výraznému zhoršení tohoto ukazatele a tím i ekonomiky chovu. Tento stav je způsoben jednak nižší růstovou aktivitou králíků, jednak snižováním příjmu krmiva při zvyšující se spotřebě na záchov a dále se mění i složení přírustku. Stárnutím dochází k poklesu obsahu vody ve tkáních a k zvýšenému ukládání tuku, na který organizmus potřebujje dvakrát více živin než na přírustek jiných tkání. Prakticky to znamená, že výkrm se stává nerentabilní.

 

 

Protože o rentabilitě výkrmu rozhoduje podíl králíků, kteří dosáhnou v ekonomicky výhodném období porážkové hmotnosti, je tento ukazatel uveden i v souhrné tabulce a následujícím grafu. Z těchto hodnot vyplývá, že v rámci provedeného testu bylo dosaženo vysoce rentabilního výsledků u téměř dvou třetin králiků, kteří byli poraženi do 77 dnů stáří. Na hranici rentability se pohybovala asi jedna pětina králíků odporažených mezi 77 až 84 dnem stáří, za ztrátvé můžeme hodnotit jen asi 8 % z testovaných králíků, kteří nedosáhli živé hmotnosti 2600 g ani do 84 dnů stáří .

Pokud máme zájem vykrmovat králíky do vyšších porážkových hmotností je třeba pro tento účel volit především nejrychleji rostoucí kusy u kterých je předpoklad maximálního využití jejich růstové periody.

 

 

Comments are closed.